หน้าแรก

ข่าวประกาศ

green

ประกาศโรงพยาบาลแจ้ห่ม เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดลำปาง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลแจ้ห่ม ประจำปีงบประมาณ 2562


ycfwda22f3ksokcc8c

ผู้อำนวยการและทีมนำโรงพยาบาลแจ้ห่ม
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต การแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ร่วมต้านทุจริตภาพกิจกรรม

ส่องซ้อมแผนร่วมโรงพยาบาลแจ้ห่ม ปี 61